• Search

Effecten van de steunmaatregelen | April 2021

View the Publication in:  (Dutch)

1. Inleiding

De economische en maatschappelijke gevolgen van de COVID-19 pandemie voor Curaçao zijn omvangrijk. In 2020 heeft de overheid drastische maatregelen moeten nemen om de lokale verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder een totale lockdown van ruim 6 weken en de sluiting van de grenzen voor passagiersvluchten en het maritiem verkeer voor ruim 3 maanden. Ofschoon Curaçao in 2020 relatief succesvol is geweest in het beperken van het aantal COVID-19 gevallen, hebben de maatregelen een sterk negatief effect gehad op de economie. Volgens de laatste raming van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) is de economie van Curaçao in 2020 met 19,9% gekrompen.1 Ook is de situatie op de arbeidsmarkt verslechterd, zoals blijkt uit een toename van het aantal werklozen.

In 2021 staat Curaçao wederom voor de grote uitdaging om een nieuwe golf van lokale verspreiding van het virus te beperken. Sinds maart is het aantal COVID-19 gevallen en dodelijke slachtoffers vooral als gevolg van de opkomst van de Britse variant sterk toegenomen. Ook is er sprake van een sterke toename in het aantal ziekenhuisopnames. Om deze reden verkeert het eiland vanaf maart 2021 wederom in een (semi)lockdown die het verwachte lichte economische herstel in 2021 zal dempen.

In april 2020 heeft de overheid verschillende steunmaatregelen ingevoerd om de economische en maatschappelijke gevolgen van de pandemie te beperken. Deze steunmaatregelen hadden tot doel het verlenen van financiële steun aan de meest getroffen groepen in de maatschappij. De ministerpresident van Curaçao heeft de CBCS verzocht een impactanalyse van de steunmaatregelen te verrichten voor het jaar 2020 en de eerste twee maanden van 2021. De resultaten van deze analyse worden in onderhavige notitie besproken. Centraal in deze impactanalyse staat de vraag wat de economische groei en het werkloosheidspercentage zouden zijn geweest bij het uitblijven van de steunmaatregelen. Hiervoor worden twee scenario’s gepresenteerd.

De notitie is als volgt opgebouwd. Allereerst worden in paragraaf 2 de verschillende steunmaatregelen besproken, terwijl het effect van de steunmaatregelen op het BBP in paragraaf 3 aan de orde komt. Paragraaf 4 bespreekt het effect van de steunmaatregelen op de arbeidsmarktsituatie. In paragraaf 5 wordt kwalitatief twee indirecte effecten van de steunmaatregelen besproken. Tot slot volgt de conclusie in paragraaf 6.

Last updated: 08.04.2022 09:04